ஆன்மீக காணொளி

எதனால் இத்தனை மாதங்கள், நம்பிக்கைகள், பிரிவுகள் உருவாகின?

இறைவன் என்பவர் ஒரே சக்தியாக இருந்தால், மனிதர்களுக்கிடையில் எதனால் இத்தனை மாதங்கள், நம்பிக்கைகள், பிரிவுகள் உருவாகின?

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X