ஆன்மீகம்

தியானம் செய்யும் போது எந்த முத்திரையை பயன்படுத்தலாம்?

question mark, pile, questions

தியானம் செய்யும் போது எந்த முத்திரையை பயன்படுத்தலாம்?

அவரவர் உடல் மற்றும் மன அமைப்புக்கு ஏற்ப தியான முத்திரையை தேர்ந்தெடுக்கலாம். எந்த முத்திரையை பயன்படுத்தும் போது மனம் விரைவாக அமைதியடைகிறதோ, மனம் நம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கிறதோ அந்த முத்திரையை பயன்படுத்துவது நல்லது.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X