காணொளிகள்

கோவிட்டிலிருந்து மருந்தில்லாமலேயே முழுமையாக குணமானார்

கோவிட்டிலிருந்து மருந்தில்லாமலேயே என் கணவர் முழுமையாக குணமானார்

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X