கோவிட்-19

கோவிட்-19 உருவாகும் காரணமும், குணப்படுத்தும் வழிமுறையும்

கோவிட்-19 – கொரோனா வைரஸ் உருவாகும் காரணமும், குணப்படுத்தும் வழிமுறையும்

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X