மலர் மருத்துவ காணொளி

கோவிட்டின் பயத்தினால் உண்டாகும் பலகீனத்தைப் போக்கிட மலர் மருத்துவம்

கோவிட்டின் பயத்தினால் உண்டாகும் பலகீனத்தைப் போக்கிட மலர் மருத்துவம்

கோவிட்டின் பயத்தினால் திடீரென உண்டாகும் மனம் மற்றும் உடலின் பலகீனத்தைப் போக்கிட மலர் மருத்துவம்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X