கோவிட்-19

கோவிட்-19 வருவதற்கு முன்பாக, கொரோனா அறிகுறிகள் நமக்கு வந்ததே இல்லையா?

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X