உலகம்

நீரின்றி அமையாது உலகு

நெருப்பு, நிலம், காற்று, ஆகாயம், என் அனைத்தும் உருவான பின்னரும், இந்த.

Read More
X