தன்முனைப்பு

நம்பிக்கையும் ஈர்ப்பு சக்தியும்

நம்பிக்கையும் ஈர்ப்பு சக்தியும். ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கை எவ்வாறு அமையப் போகிறது.

Read More
தன்முனைப்பு

தரையில் ஓடு, வானில் பறக்கலாம்

தரையில் ஓடு, வானில் பறக்கலாம் விமானம் வானத்தில் பறப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட வாகனம்,.

Read More
தன்முனைப்பு

வெற்றியின் சூத்திரம்

வெற்றியின் சூத்திரம் இந்த உலகில் மாபெரும் வெற்றியைக் கண்ட நூறு நபர்களின்.

Read More
தன்முனைப்பு

கதை: முயற்சி திருவினையாக்கும்

முயற்சி திருவினையாக்கும் ஒரு நாட்டை ஆண்டுவந்த அரசர் ஒருவர், தனது அமைச்சரவைக்கு.

Read More
தன்முனைப்பு

இளம் தலைமுறையே உலகில் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

இளம் தலைமுறையே உலகில் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள். இந்த வாழ்க்கையையும் உலகத்தையும் மனிதர்களையும்.

Read More
தன்முனைப்பு

குழந்தைகளுக்கு வாழ்வதற்கு கற்றுக் கொடுங்கள்

குழந்தைகளுக்கு வாழ்வதற்கு கற்றுக் கொடுங்கள். உங்கள் குழந்தைகள் இந்த உலகத்தில் சான்றோராக.

Read More
தன்முனைப்பு

நான் வீழ்வே னென்று நினைத் தாயோ?

தேடிச் சோறுநிதந் தின்று – பலசின்னஞ் சிறுகதைகள் பேசி – மனம்வாடித்.

Read More
X