ஆன்மீகம்

அல்லாஹ் முனாஜாத் – இஸ்லாமிய பிரார்த்தனை

அல்லாஹ் முனாஜாத் – இஸ்லாமிய பிரார்த்தனை பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் நிர்ரஹீம்!அல்லாஹ் முனாஜாத்.

Read More
ஆன்மீகம்

இந்து கோவில்களில் ஆபாச சிற்பங்கள்

இந்து கோவில்களில் ஆபாச சிற்பங்கள். ஒரு நபர் “ஆபாச சிலைகளைக் காண.

Read More
ஆன்மீகம்

எனது பார்வையில் ஆன்மீக வாழ்க்கை

எனது பார்வையில் ஆன்மீக வாழ்க்கை என்பது மதம் சார்ந்த அல்லது நம்பிக்கை.

Read More
ஆன்மீகம்

இஸ்லாமிய வாழ்க்கை முறை

இஸ்லாமிய வாழ்க்கை முறை. இஸ்லாமிய மார்க்கத்தையும், இஸ்லாமிய வாழ்க்கை முறைகளையும், சட்டதிட்டங்களையும்,.

Read More
ஆன்மீகம்

இறைவனுக்கு பிடித்தமான மதம் எது?

இறைவனுக்கு பிடித்தமான மதம் எது? இந்த உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும்.

Read More
ஆன்மீகம்

தனிமை மட்டுமே நிரந்தரமானது

அனைவருக்கும் தனிமை மட்டுமே நிரந்தரமானது. தனிமை என்பது ஒன்றுமே இல்லாமல் இருப்பதில்லை.

Read More
ஆன்மீகம்

புத்தரின் போதனைகள்

புத்தரின் போதனைகள். புத்த மதத்தில் கடவுளைப் பற்றிய கோட்பாடுகளோ, கடவுள்தான் இந்த.

Read More
ஆன்மீகம்

எதற்காக மனிதப் பிறவி எடுத்திருக்கிறோம்?

எதற்காக மனிதப் பிறவி எடுத்திருக்கிறோம்? ஒரு மரம் சிறிய செடியாக இருக்கும்.

Read More
ஆன்மீகம்

கிரகணத்தன்று கோயிலுக்குச் செல்லலாமா?

கிரகணத்தன்று கோயிலுக்குச் செல்லலாமா- கூடாதா? என்ற பெரும் சர்ச்சை தற்போது நம்.

Read More
ஆன்மீகம்

கர்மவினை என்பது என்ன?

கர்மவினை என்பது என்ன? “கர்மா மற்றும் வினை இவ்விரண்டு சொற்களுக்கும் ஒரே.

Read More
X