மின்னூல்

ஔவையார் நூல்கள்: மூதுரை

கடவுள் வாழ்த்து வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலராள்நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது -பூக்கொண்டுதுப்பார்.

Read More
மின்னூல்

ஔவையார் நூல்கள்: நல்வழி

கடவுள் வாழ்த்து பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்புமிவைநாலும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன்.

Read More
மின்னூல்

ஔவையார் நூல்கள்: கொன்றை வேந்தன்

கடவுள் வாழ்த்து கொன்றை வேந்தன் செல்வன் அடியினைஎன்றும் ஏத்தித் தொழுவோம் யாமே..

Read More
மின்னூல்

ஔவையார் நூல்கள்: ஆத்திசூடி

கடவுள் வாழ்த்து ஆத்தி சூடி அமர்ந்த தேவனைஏத்தி ஏத்தித் தொழுவோம் யாமே..

Read More
மின்னூல்

திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம் – மின்னூல்

திருக்குறளின் மருந்து அதிகாரத்தின் குறள்களுக்கு எனது அனுபவத்தையும் புரிதலையும் கொண்டு விளக்கம்.

Read More
மின்னூல்

நோயும் மருத்துவமும் – மின்னூல்

வணக்கம், நான் எழுதிய “நோயும் மருத்துவமும்” எனும் எனது மருத்துவக் கட்டுரைகள்.

Read More
மின்னூல்

குணமாக்கும் கலை

குணமாக்கும் கலைஅக்கு ஹீலர் அ. உமர் பாரூக்DOWNLOAD

Read More
X