வாழ்க்கை

நாம் செய்த உதவிகளுக்கான பலன் எவ்வாறு நமக்குக் கிடைக்கும்?

நாம் செய்த உதவிகளுக்கான பலன் எவ்வாறு நமக்குக் கிடைக்கும்? நாம் ஒருவருக்குச்.

Read More
வாழ்க்கை

பெரியார் சிறியார் என்பவர்கள் யார்?

பெரியார் சிறியார் என்பவர்கள் யார்? பெரியார் சிறியார் என்ற சொற்கள் வயதைக்.

Read More
வாழ்க்கை

மனிதப் பிறவி எடுத்ததன் நோக்கம் என்ன?

மனிதப் பிறவி எடுத்ததன் நோக்கம் என்ன? உலகம் என்றால் என்ன? இயற்கை.

Read More
வாழ்க்கை

ஒருவரின் ஆயுள் காலம் முடியும் முன்பாக மரணம் உண்டாகுமா?

ஒருவரின் ஆயுள் காலம் முடியும் முன்பாக மரணம் உண்டாகுமா? இந்த உலகத்திற்கு.

Read More
வாழ்க்கை

அகால மரணம் என்பது என்ன?

அகால மரணம் என்பது என்ன? அகால மரணம் என்பது இளம் பருவத்தில்.

Read More
வாழ்க்கை

நம் வாழ்க்கையை தீர்மானிப்பது யார்?

நம் வாழ்க்கையை தீர்மானிப்பது யார்? நாம் இப்போது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் வாழ்க்கையை.

Read More
வாழ்க்கை

பாவ மன்னிப்பு என்பது என்ன?

பாவ மன்னிப்பு என்பது என்ன? பாவ மன்னிப்பு என்பது, குற்றம் செய்தவர்கள்.

Read More
வாழ்க்கை

மனிதர்கள் எதனால் அடிக்கடி வானத்தைப் பார்க்கிறார்கள்?

மனிதர்கள் எதனால் அடிக்கடி வானத்தைப் பார்க்கிறார்கள்? மனிதர்களுக்கு கவலை தோன்றினாலும், மகிழ்ச்சி.

Read More
வாழ்க்கை

மனிதர்கள் எவ்வாறு பேய்களைப் பார்க்கிறார்கள்?

மனிதர்கள் எவ்வாறு பேய்களைப் பார்க்கிறார்கள்? பேய்களைப் பார்த்ததாக சொல்பவர்களில் 99% மக்கள்.

Read More
வாழ்க்கை

சிற்றின்பம் என்றால் என்ன? பேரின்பம் என்றால் என்ன?

சிற்றின்பம் என்றால் என்ன? பேரின்பம் என்றால் என்ன? அனுபவித்த பின்னர் நம்.

Read More
X