உடல்

உடலின் மொழிகள் என்பவை என்ன?

உடலின் மொழிகள் என்பவை என்ன? உடலின் மொழிகள் என்பவை, தாகம், பசி,.

Read More
உடல்

குமட்டல் உருவாவது ஏன்?

குமட்டல் உருவாவது ஏன்? குமட்டல் உண்டானால் அல்லது வாந்தி வரும் உணர்வு.

Read More
உடல்

மனிதர்களுக்கு தடுப்பூசி அவசியமா?

மனிதர்களுக்கு தடுப்பூசி அவசியமா? மனித உடலுக்கு இயற்கையாகவே பாதுகாப்பு சக்தியும் நோய்.

Read More
உடல்

காய்ச்சலின் நோக்கம் என்ன?

காய்ச்சலின் நோக்கம் என்ன? காய்ச்சல் உண்டாவதன் நோக்கம், காய்ச்சல் உண்டானவரை அமைதியாகப்.

Read More
உடல்

எதனால் தூக்கம் குறைவாக இருக்கிறது?

எதனால் தூக்கம் குறைவாக இருக்கிறது? தூக்கம் வராமல் அவதிப்படுபவர்கள் புரிந்துகொள்ளுங்கள். இன்று.

Read More
உடல்

சிலரின் நோய்களைக் குணப்படுத்த முடியாமல் போவது ஏன்?

சிலரின் நோய்களைக் குணப்படுத்த முடியாமல் போவது ஏன்? கர்மாவின் காரணமாக உருவாகும்.

Read More
உடல்

ஆராவை (Aura) குணப்படுத்துவது எப்படி?

ஆராவை (Aura) குணப்படுத்துவது எப்படி? வாழ்க்கை முறையையும், உணவு முறையையும், மனநிலையையும்,.

Read More
உடல்

ஆராவை (Aura) சீரழிக்கக் கூடியவை எவை?

ஆராவை (Aura) சீரழிக்கக் கூடியவை எவை? தவறான வாழ்க்கை முறைகளும், தவறான.

Read More
உடல்

ஆராவின் (Aura) பொறுப்புகள் என்ன?

ஆராவின் (Aura) பொறுப்புகள் என்ன? மனிதர்களின் ஒளி உடலின் (ஆராவின்) பொறுப்புகள்,.

Read More
உடல்

ஆரா (Aura) எங்கு அமைந்துள்ளது?

ஆரா (Aura) எங்கு அமைந்துள்ளது? ஆரா எனும் ஒளி உடல் மனிதர்களின்.

Read More
X