நோய்கள்

மஞ்சள் காமாலை நோய் என்பது என்ன?

மஞ்சள் காமாலை நோய் என்பது என்ன? மஞ்சள் காமாலை என்பது வயிறு.

Read More
நோய்கள்

புற்றுநோய் கட்டியை வெட்டலாமா?

புற்றுநோய் கட்டியை வெட்டலாமா? கண்டிப்பாக புற்றுநோய் கட்டியை வெட்டக்கூடாது. புற்றுநோய் மட்டுமின்றி.

Read More
நோய்கள்

பரம்பரை நோய்கள் அனைவருக்கும் உருவாகுமா?

பரம்பரை நோய்கள் அனைவருக்கும் உருவாகுமா? பரம்பரை நோய்கள் அனைவருக்கும் உண்டாக வேண்டும்.

Read More
நோய்கள்

குழந்தைகளுக்கு பரம்பரை நோய்கள் அண்டாமல் தடுக்க முடியுமா?

குழந்தைகளுக்கு பரம்பரை நோய்கள் அண்டாமல் தடுக்க முடியுமா? நிச்சயமாக குழந்தைகளுக்கு பரம்பரை.

Read More
நோய்கள்

பரம்பரை நோய்கள் எதனால் உருவாகின்றன?

பரம்பரை நோய்கள் எதனால் உருவாகின்றன? பரம்பரை நோய் என்றெல்லாம் குறிப்பாக எந்த.

Read More
நோய்கள்

புற்று நோயால் மரணம் ஏற்படுமா?

புற்று நோயால் மரணம் ஏற்படுமா? புற்றுநோய் கட்டியை வெட்டாமல் இருந்தால், புதிய.

Read More
நோய்கள்

உடலில் எதனால் கட்டிகள் உருவாகின்றன?

உடலில் எதனால் கட்டிகள் உருவாகின்றன? உடலில் உருவாகும் பெரும்பாலான கட்டிகள், கழிவுகளின்.

Read More
நோய்கள்

கண் கட்டி எதனால் உருவாகிறது?

கண் கட்டி எதனால் உருவாகிறது? கண்களில் உருவாகும் கட்டிகள் பெரும்பாலும் உடலில்.

Read More
நோய்கள்

கோமா நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு நாம் பேசுவது விளங்குமா?

கோமா நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு நாம் பேசுவது விளங்குமா? கோமா நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு,.

Read More
நோய்கள்

நோயாளிகளுக்கு குமட்டல் உணர்வு உண்டாவது ஏன்?

நோயாளிகளுக்கு குமட்டல் உணர்வு உண்டாவது ஏன்? நோயாளிகளுக்கும், உடல் பலவீனமாக இருப்பவர்களுக்கும்,.

Read More
X