மனம்

ஸ்பிலிட் பெர்சனாலிட்டி (Split personality) என்பது என்ன?

ஸ்பிலிட் பெர்சனாலிட்டி (Split personality) என்பது என்ன? ஸ்பிலிட் பெர்சனாலிட்டி (Split.

Read More
மனம்

ஸ்பிலிட் பெர்சனாலிட்டி எதனால் உருவாகிறது?

ஸ்பிலிட் பெர்சனாலிட்டி எதனால் உருவாகிறது? ஸ்பிலிட் பெர்சனாலிட்டி (Split personality), மனதில்.

Read More
மனம்

தீய எண்ணங்கள் எதனால் தோன்றுகின்றன?

தீய எண்ணங்கள் எதனால் தோன்றுகின்றன? மனிதர்களின் மனதினுள் இருக்கும் தவறான பதிவுகளினால்.

Read More
மனம்

எதனால் சில தீய பழக்கங்களை விட முடிவதில்லை?

எதனால் சில தீய பழக்கங்களை விட முடிவதில்லை? மனமும் உடலும் பழகிவிட்டதால்.

Read More
மனம்

மனம் மனிதர்களுக்கு நன்மையானதா? தீமையானதா?

மனம் மனிதர்களுக்கு நன்மையானதா? தீமையானதா? ஒரே பாலுக்குள் மோரும், தயிரும், வெண்ணெயும்,.

Read More
மனம்

அறிவு என்பது என்ன?

அறிவு என்பது என்ன? ஐம்பொறிகளைக் கொண்டு கற்றுக் கொள்ளும் விசயங்களை அறிவு.

Read More
மனம்

புத்தி என்பது என்ன?

புத்தி என்பது என்ன? புத்தி என்பது மனிதர்கள் பிறக்கும் போது கொடுக்கப்படும்.

Read More
மனம்

அறிவு, புத்தி மற்றும் எண்ணம், இவை மூன்றும் ஒன்றா?

அறிவு, புத்தி மற்றும் எண்ணம், இவை மூன்றும் ஒன்றா? இல்லை, இவை.

Read More
மனம்

ஆறாவது அறிவு என்பது என்ன?

ஆறாவது அறிவு என்பது என்ன? மனித பொறிகளின் ஆற்றலைத்தான் அறிவு என்கிறோம்..

Read More
மனம்

அறிவாளிக்கும், புத்திசாலிக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

அறிவாளிக்கும், புத்திசாலிக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அறிவாளி என்பவர் தான் கற்றுக்கொண்ட விடயங்களைக்.

Read More
X