நோய்கள்

தடுப்பூசி போடாவிட்டால் நோய்கள் உண்டாகுமா?

தடுப்பூசி போடாவிட்டால் நோய்கள் உண்டாகுமா? மனிதர்களுக்கு இயற்கையாகவே நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி.

Read More
நோய்கள்

முதுமையினால் நோய்கள் உண்டாகுமா?

முதுமையினால் நோய்கள் உண்டாகுமா? முதுமை வந்தால் நோய் உண்டாகும் என்று எந்த.

Read More
நோய்கள்

கொசுக்களால் நோய்கள் உண்டாகுமா?

கொசுக்களால் நோய்கள் உண்டாகுமா? கொசுக்களிடம் இருந்தும் நோய்கள் மனிதர்களுக்குப் பரவுவதில்லை. கொசுக்கள்.

Read More
நோய்கள்

கிருமிகளால் நோய்கள் உண்டாகுமா?

கிருமிகளால் நோய்கள் உண்டாகுமா? கிருமிகளினால் மனிதர்களுக்கு எந்த நோய்களும் உண்டாகாது. கிருமிகளை.

Read More
நோய்கள்

தொற்று நோய்கள் உண்மையா?

தொற்று நோய்கள் உண்மையா? சில நோய்கள் பரவுவதாகவும், தொற்றுவதாகவும் மருத்துவர்கள் கருத்துச்.

Read More
நோய்கள்

பரம்பரை நோய்கள் அனைவருக்கும் வருமா?

பரம்பரை நோய்கள் அனைவருக்கும் வருமா? பரம்பரை நோய் என்று எந்த நோயும்.

Read More
ஆரோக்கியம்

மைதா எவ்வாறு வெண்மையாக இருக்கிறது?

கோதுமை மஞ்சள் வர்ணத்தில் இருக்கும்போது, கோதுமையிலிருந்து உருவாக்கப்படும் மைதா எவ்வாறு வெண்மையாக.

Read More
உலகம்

உலகில் உள்ள அனைத்தையும் இறைவன் படைக்கிறாரா?

உலகில் உள்ள அனைத்தையும் இறைவன் படைக்கிறாரா? இல்லை, கடவுளின் படைப்பை எவராலும்,.

Read More
உடல்

உடலின் மொழிகள் என்பவை என்ன?

உடலின் மொழிகள் என்பவை என்ன? உடலின் மொழிகள் என்பவை, தாகம், பசி,.

Read More
உடல்

குமட்டல் உருவாவது ஏன்?

குமட்டல் உருவாவது ஏன்? குமட்டல் உண்டானால் அல்லது வாந்தி வரும் உணர்வு.

Read More
X