நையாண்டி கவிதை

காதலியின் தங்கை

அதிர்ச்சியையும் மகிழ்ச்சியையும்ஒன்றாக உணர முடியுமா?இப்போது உணர்கிறேன் – நான் கூட்ட நெரிசலில்கைப்பேசியைத்.

Read More
X