தியானம்

தூக்கமும் ஒருவகையான தியானம்தான்

தியானம் என்பது மனிதர்களின் இயல்பு நிலை, தூக்கமும் ஒருவகையான தியானம்தான். தியானம்.

Read More
தியானம்

தியான நிலை என்பது என்ன?

தியான நிலை என்பது என்ன? தியானத்தில் இருக்கும் போது, பல வகையான.

Read More
தியானம்

தியானம் முறையாக பலனளிக்கிறதா?

நீங்கள் செய்யும் தியானம் முறையாக பலனளிக்கிறதா? தியானம் என்பது ஒரு செயல்.

Read More
தியானம்

ஒரு நிமிடத் தியானம்

ஒரு நிமிடத் தியானம். இன்றைய அவசர உலகில் தியானம் செய்வதற்காக நேரத்தை.

Read More
தியானம்

தியானத்துக்கு ஒரு அறிமுகம்

தியானம் என்பது என்ன? தியானத்துக்கு ஒரு அறிமுகம். தியானம் என்பது உடல்,.

Read More
தியானம்

தியானம் செய்யும் வழிமுறைகள்

1. விரிப்பு, பாய் அல்லது தடிப்பான துணியை விரித்து தரையில் வசதியாக.

Read More
தியானம்

தியானம் மற்றும் மூச்சு பயிற்சிகள்

தியானம் தியானம் மற்றும் மூச்சு பயிற்சிகள். தியானம் மற்றும் தியான நிலை.

Read More
தியானம்

மூச்சுப்பயிற்சி செய்யும் வழிமுறைகள்

1. விரிப்பு, பாய், அல்லது தடிமனான துணியை விரித்து தரையில் வசதியாக.

Read More
தியானம்

தியானத்தின் போது கடைப்பிடிக்க வேண்டியவை

தியானத்தின் போது கடைப்பிடிக்க வேண்டியவை. தியானம் என்பது மனிதர்களின் இயல்பான தன்மை.

Read More