மலர் மருத்துவ காணொளி

பாட்ச் மலர் மருத்துவம் – 2

பாட்ச் மலர் மருத்துவம் -2 Bach Flower Remedy -2
Impatiens Glandulifera – (Himalayan Balsam)
இம்பேஷன்ஸ்

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X