மலர் மருத்துவ காணொளி

பாட்ச் மலர் மருத்துவம் – 1

Bach Flower Remedy – பாட்ச் மலர் மருத்துவம் – 1
குழந்தைகளுக்கு பிறவியிலேயே உருவாகக் கூடிய மன பாதிப்புகள். மனிதர்களின் ஐந்து வகையான மனப்பதிப்புகள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X