காதலி கவிதை

அழகி

கடவுள் இருக்கின்றானா
என்ற சந்தேகம்
நேற்று வரையில்
இருந்தது

சிற்பமாக
உன்னைப் பார்த்தபின்
நம்புகிறேன்
கடவுள் இருக்கிறான்

இல்லையென்றால்
இத்தனை அழகோடு
நீ பிறந்திருக்க
சாத்தியமில்லை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X