உடல்

ஆராவை (Aura) சீரழிக்கக் கூடியவை எவை?

ஆராவை (Aura) சீரழிக்கக் கூடியவை எவை?

தவறான வாழ்க்கை முறைகளும், தவறான உணவு முறைகளும், தவறான மனநிலையும், தவறான பழக்க வழக்கங்களும், தவறான சூழ்நிலைகளும், தவறான மனிதர்களுடனான பழக்க வழக்கங்களும் மனிதர்களின் ஒளி உடலை (ஆராவை) சீரழிக்கக் கூடியவை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X