உடல்

ஆரா (Aura) எங்கு அமைந்துள்ளது?

ஆரா (Aura) எங்கு அமைந்துள்ளது?

ஆரா எனும் ஒளி உடல் மனிதர்களின் தோலில் மேல் ஒரு ஆடையைப் போன்று அமைந்துள்ளது. தேவைப்படும் போது இந்த உடல் படர்ந்து விருந்து பெரிதாகும். மனித மனதினால் இந்த உடலை உணர முடியும், தொடர்புகொள்ள முடியும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X