ரெய்கி காணொளி

நம் உடலில் ஆற்றல் மிகக் குறைவாக இருக்கும்போது எவ்வாறு செல்ப் ஹீலிங் செய்வது?

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X