உணவு

ஆட்டிறைச்சியை உட்கொண்டால் உடலில் கொழுப்பு அதிகரிக்குமா?

ஆட்டிறைச்சியை உட்கொண்டால் உடலில் கொழுப்பு அதிகரிக்குமா?

ஆடு மாமிசத்தை உட்கொள்கிறதா? வெறும் இலை தழைகளை உட்கொள்ளும் ஆட்டின் உடலில் கொழுப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. மாமிசம் உண்ணும் விலங்குகளின் உடலில் கொழுப்பு குறைவாக இருக்கின்றன. உணவுக்கும் உடலின் கொழுப்புக்கும் சம்பந்தமில்லை.

கொழுப்பு உடலால் சுயமாக தன் தேவைக்காக உருவாக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக மூளை மற்றும் கல்லீரலின் இயக்கத்துக்கு உடல் கொழுப்பு மிகவும் அவசியமானது.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X