மனம்

நம் ஆசைகளை நிறைவேற்றும் ஆற்றல் மனதுக்கு உள்ளதா?

நம் ஆசைகளை நிறைவேற்றும் ஆற்றல் மனதுக்கு உள்ளதா?

நமக்கு ஒரு ஆசையோ தேவையோ உருவாகும் போது, அதை எவ்வாறு அடைவது என்று மனம் திட்டம் வகுக்கும், வழிகாட்டும். அந்த வழிகாட்டுதலை பயன்படுத்திக்கொண்டு; நமது ஆசை விடா முயற்சி, திட்டமிடுதல் மற்றும் உழைப்புடன் இணையும் போது மட்டுமே நமது ஆசைகளை அடைய முடியும். ஆசைப்படுவதால் மட்டுமே ஒரு விசயம் நிறைவேறி விடுவதில்லை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X