ஏக்கம் கவிதை

ஆசை

இதுவரையில் நான்
கடந்து வந்த பாதை
பயணம் அனுபவம்
இன்பம் மகிழ்ச்சி
கவலை துக்கம்
நினைவு பதிவு

அனைத்தையும்
அழித்துவிட்டு மீண்டும்
தொடங்க வேண்டும்
புதிய வாழ்க்கையை
உன்னோடு…
உன்னோடு மட்டும்

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X