மனம்

அறிவு என்பது என்ன?

அறிவு என்பது என்ன?

ஐம்பொறிகளைக் கொண்டு கற்றுக் கொள்ளும் விசயங்களை அறிவு என்று அழைக்கிறோம். பார்த்தல், கேட்டால், நுகர்தல், சுவைத்தல், மற்றும் உணர்தல், மூலமாக உண்டாகும் புரிதல்களை அறிவு என்று அழைக்கிறோம்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X