மனம்

அறிவு என்பது என்ன?

அறிவு என்பது என்ன?

ஐம்பொறிகளைக் கொண்டு கற்றுக் கொள்ளும் விசயங்களை அறிவு என்று அழைக்கிறோம். பார்த்தல், கேட்டால், நுகர்தல், சுவைத்தல், மற்றும் உணர்தல், மூலமாக உண்டாகும் புரிதல்களை அறிவு என்று அழைக்கிறோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X