மனம்

அறிவாளிக்கும், புத்திசாலிக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

அறிவாளிக்கும், புத்திசாலிக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

அறிவாளி என்பவர் தான் கற்றுக்கொண்ட விடயங்களைக் கொண்டு சிந்தித்து முடிவுகளை எடுக்கக் கூடியவர். புத்திசாலி என்பவர் புதிய விஷயமாக இருந்தாலும், எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சுயமாகச் சிந்தித்து முடிவெடுக்கக் கூடியவர்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X