வாழ்க்கை

அனைவராலும் அனைத்தையும் செய்துவிட முடியுமா?

அனைவராலும் அனைத்தையும் செய்துவிட முடியுமா?

நிச்சயமாக முடியாது. அனைவரும் அனைத்தையும் செய்துவிட முடியும் என்பது வெறும் மூட நம்பிக்கை மட்டுமே. ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் வழங்கப்பட்டிருக்கும் தனிப்பட்ட ஆற்றலையும் திறமையையும் கொண்டுதான் தன் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X