காதலி கவிதை

அடுத்த ஜென்மத்திலாவது

பெண்ணே! உன்
மரணத் தேதி தெரிந்தால்
முன்கூட்டியே கூறிவிடு

உனக்கு முன் இறந்து
உனக்கு முன் பிறந்து
உனக்காகக் காத்திருப்பேன்

அடுத்த ஜென்மத்திலாவது
உன்னுடன் வாழவேண்டும்
உனக்காக வாழவேண்டும்

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X