உடல்

ஆராவை (Aura) குணப்படுத்துவது எப்படி?

ஆராவை (Aura) குணப்படுத்துவது எப்படி?

வாழ்க்கை முறையையும், உணவு முறையையும், மனநிலையையும், சரிசெய்து; பழக்க வழக்கங்களையும், சிந்தனைகளையும் மாற்றும் போது ஒளி உடல் சுயமாக குணமாகிவிடும் மேலும் பலம் பெறும்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X