தன்முனைப்பு

நான் வீழ்வே னென்று நினைத் தாயோ?

தேடிச் சோறுநிதந் தின்று – பலசின்னஞ் சிறுகதைகள் பேசி – மனம்வாடித்.

Read More
கோவிட்-19

தடுப்பூசிகள் எதனால் ஆபத்தை விளைவிக்கின்றன

தடுப்பூசிகள் எதனால் ஆபத்தை விளைவிக்கின்றன? தடுப்பூசிகளால் உபாதைகளும் மரணங்களும் ஏற்படுவதற்கு அந்தத்.

Read More
கோவிட்-19

கோவிட்-19 தடுப்பூசியும் உண்டாகும் பாதிப்புகளும்

கோவிட்டிற்கான தடுப்பூசியைச் செலுத்திக் கொண்ட பிறகு பலர் பலவகையான உடல் உபாதைகளுக்கு.

Read More
ஆரோக்கியம்

தடுப்பூசியின் பாதிப்பில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்ள

தடுப்பூசியின் பாதிப்பில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்ள. பெரும்பாலான நாடுகளில் தடுப்பூசிகளைச் செலுத்திக்.

Read More
X