ஆரோக்கியம்

திக்குவாய் பிரச்சனைகளுக்கு எளிமையான தீர்வு

சிலருக்கு திக்குவாய் உண்டாக அல்லது சிலர் பேச சிரமப்பட காரணம் என்ன?.

Read More
Holistic Reiki

Feedbacks Holistic Reiki participants

Coimbatore Holistic Reiki participants’ feedback டிசம்பர் 12 & 13.

Read More
ரெய்கி

Reiki students gathering

Reiki students practical, discussion and gathering Location: VOC Park.

Read More
Holistic Reiki

ரெய்கி வகுப்பில் கலந்துகொண்டவர்களின் கருத்துக்கள்

டிசம்பர் 12 & 13 கோயம்புத்தூரில் ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி பயிற்சி வகுப்பில்.

Read More
X